Lifestyle

กระทรวงวิทย์ ชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ชมงาน Thailand 4.0 in the Making ที่สยามสแควร์

กระทรวงวิทย์ปฏิรูประบบเศรษฐกิจสู่ฐานนวัตกรรม จัดงาน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ทั่วสยามสแควร์ แหล่งรวมตัวของเด็กรุ่นใหม่


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิรูประบบเศรษฐกิจสู่ฐานนวัตกรรม ยกทัพนิทรรศการ “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING” จัดแสดงบนพื้นที่ Park@Siam ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2561 และพื้นที่สยามสแควร์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแสดงผลงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิทยาศาสตร์ฯ ใน 4 ด้าน “สร้างคน แก้จน เสริมแกร่ง สู่ภูมิภาค” หวังกระตุ้น/สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระยะสั้น/ระยะยาว พร้อมเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มภาคภูมิ

ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ใน 4 ด้าน คือ วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง และวิทย์สู่ภูมิภาค โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญคือ การแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของคนในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนส่วนใหญ่ พร้อมสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการเพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่นๆที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน การขยายผลและต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ยกระดับนวัตกรรม ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงใช้กลไกประรัฐในการดำเนินงาน

“…เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสเชิงรุกให้กับประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้จัดงาน“ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ THAILAND 4.0 IN THE MAKING” โดยผนึกกำลังบูรณาการดำเนินงานกับพันธมิตร เพื่อช่วยกันปฏิรูประบบเศรษฐกิจไทย ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยการนำวิทยาศาสตร์สร้างคนเพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นำวิทยาศาสตร์มาสร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ และโอกาสไปสู่ภูมิภาค นำวิทยาศาสตร์มาเสริมแกร่ง สร้างชาติให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล…” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าว

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเชิญชวนทกท่านมาร่วมงานแสดงนวัตกรรมทางเทคโนโลยี “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING” ที่มีนำเสนอองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและสากล รวมทั้งผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดช่วงปี 2559-2561 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2561 บนพื้นที่Park@Siam และพื้นที่สยามสแควร์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ประกอบนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้าน วทน. ของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งการจัดแสดงผลงานวิทยาศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 4 โซนนิทรรศการหลัก ดังนี้

1.วิทย์สร้างคน เตรียมความพร้อมคนไทย สู่ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ Startup Nation, Makers Nation, Careers for the future2.วิทย์แก้จน วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมลํ้า ได้แก่ Sci- for Society, Sci for Community, Bio-Economy/Circular –Economy, Smart Farmer

3.วิทย์เสริมแกร่ง สร้างชาติให้เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากลตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ได้แก่ Big Data & Intelligence System, Big Science Infrastructure, 10 S-Curve Technology, Food Innopolis/Medicopolis, EECI

4.วิทย์สู่ภูมิภาค สร้างความตระหนักรู้ นำ วทน. ไปแก้ปัญหา ได้แก่ Regional Science Park Innovation Hub

นอกจากนี้ยังมีโซนกิจกรรมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมบนเวทีกลาง รวมทั้งการจัดแสดง/จำหน่ายสินค้ายุคประเทศไทย 4.0 และการให้ความรู้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์จากพันธมิตรเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ/เอกชน สถาบันการศึกษา ประชารัฐ เพื่อกระตุ้นและสร้างความพร้อมให้แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมการปาฐกถา การเสวนา ในประเด็นซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชน นอกจากนี้ยังมี พิธีมอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2018 สำหรับผู้ประกอบการที่มีผลงานทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดีเด่นด้วย

ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคาดหวังว่า งาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING” จะเป็นเวทีเผยแพร่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในวงกว้าง เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาโดยใช้หลักการทาง วทน. ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สามารถสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานเศรษฐกิจนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืน

Show More

DigitalNext

Blogger ที่มีงานเขียน (Content Provider) ให้กับเว็บไซต์ชื่อดังหลายแห่งในไทย ประเภทของเนื้อหา มีทั้งทางด้านอุปกรณ์ไอที-สื่อสาร, Gadget, เครื่องเสียง, เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน, ยานยนต์, สุขภาพชายหนุ่ม, อาหาร, ช้อปปิ้ง, อสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Related Articles

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close
Close