IT & Deep Tech

Fujitsu เผยวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีและบริการด้วยแนวคิด ‘Co-creation for Success’

ฟูจิตสึประกาศวิสัยทัศน์ล่าสุดสำหรับเทคโนโลยีและบริการของฟูจิตสึ โดยแนวคิดหลักสำหรับปีนี้คือ ‘การสร้างสรรค์ร่วมกันเพื่อความสำเร็จ’ หรือ ‘Co-creation for Success’

ทั้งนี้ ฟูจิตสึได้ดำเนินโครงการ Co-creation มากมายร่วมกับลูกค้าและพันธมิตร ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในหลายๆ ด้าน เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกและบริการด้านการเงิน ปัจจุบัน Digital Co-creation กำลังพัฒนาสู่ขั้นตอนถัดไป จากขั้นตอนการทดลองใช้งานตามแนวคิดไปสู่การสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ของปีนี้ ฟูจิตสึจะนำเสนอ 3 ปัจจัยหลักที่นำไปสู่ความสำเร็จสำหรับการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอล (Digital Transformation) พร้อมทั้งแนะนำแนวทางใหม่สำหรับการแปรเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นมูลค่า รวมถึงแนวโน้มสำหรับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ และรูปแบบใหม่ๆ ทางด้านธุรกิจและสังคมในยุคสมัยของ IoT, AI และ Blockchain

ความก้าวหน้าที่รวดเร็วในด้านเทคโนโลยีดิจิตอลกำลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเรา รวมไปถึงธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารองค์กรธุรกิจบอกกับเราว่าการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิตอลไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาท้าทายมากมาย แต่กระนั้น องค์กรต่างๆ ยังสามารถเอาชนะปัญหาท้าทายที่ว่านี้ ด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์สำหรับอนาคต การสร้างระบบนิเวศน์ที่แข็งแกร่ง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อสร้างมูลค่า

ประเด็นสำคัญใหม่ 3 ข้อที่เพิ่มเติมอยู่ในวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีและบริการของฟูจิตสึสำหรับปี 2561 มีดังนี้

1. ปัจจัย 6 ข้อสู่ความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอล – พลังขับเคลื่อนทางด้านดิจิตอล 

ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทางด้านดิจิตอลมีลักษณะไม่สม่ำเสมอกัน และการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ระดับความเร็วที่แตกต่างกันในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม องค์กรที่บรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่าแสดงความสามารถที่เหนือกว่าใน 6 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความเป็นผู้นำ บุคลากร ความคล่องตัว การบูรณาการธุรกิจ ระบบนิเวศน์ และการสร้างมูลค่าจากข้อมูล เราเรียกปัจจัยสู่ความสำเร็จ 6 ข้อนี้ว่า ‘พลังขับเคลื่อนทางด้านดิจิตอล’ (Digital Muscles) ยิ่งมีพลังขับเคลื่อนแข็งแกร่งมากเท่าไร ก็จะยิ่งมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น นั่นหมายความว่าการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอลไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ แต่เป็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนขององค์กร

2. แนวทางของฟูจิตสึในการสร้างมูลค่าจากข้อมูล และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของฟูจิตสึ 

Deep Learning และเทคโนโลยี AI อื่นๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง แต่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลไม่ได้เป็นเพียงแค่ความท้าทายทางด้านเทคโนโลยี ในการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อธุรกิจและสังคม จำเป็นที่จะต้องปรับใช้เทคโนโลยี AI ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับข้อมูลประเภทต่างๆ โดยจะต้องมีการผนวกรวมประสบการณ์ด้านธุรกิจและความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อให้ประสบความสำเร็จโดยอาศัยความร่วมมือจากลูกค้า ฟูจิตสึจึงได้จัดหาแพลตฟอร์มธุรกิจดิจิตอล รวมถึงโซลูชั่นและบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเชื่อมโยงเทคโนโลยี AI, IoT, คลาวด์ และระบบรักษาความปลอดภัยเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ ฟูจิตสึยังขยายขอบเขตของเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายทางด้านธุรกิจและสังคม ตัวอย่างเช่น ฟูจิตสึตระหนักถึงความสำคัญของการปรับใช้ ‘Explainable AI’ ทั้งนี้ Human Centric AI Zinrai ของฟูจิตสึสามารถอธิบายตรรกะที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลเชิงลึก ขณะที่เทคโนโลยี AI อื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ และอีกหนึ่งเทคโนโลยีก้าวล้ำก็คือ สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบใหม่ของฟูจิตสึที่มีชื่อว่า Digital Annealer ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงการจัด (Combinatorial Optimization Problems) ซึ่งมีความซับซ้อนอย่างมาก และคอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้

3. สังคมที่เป็นอิสระและแยกกระจัดกระจาย โดยผู้คนและ AI จะประสานงานร่วมกัน 

ในยุคสมัยของ IoT, AI และ Blockchain ฟูจิตสึเชื่อว่าองค์กรประเภทใหม่ที่เรียกว่า Learning Enterprise จะเกิดขึ้น โดยในองค์กร Learning Enterprise นี้ บุคลากรจะประสานงานร่วมกับ AI เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์และข้อมูลต่าง ๆ และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลก่อให้เกิดการปฏิรูปอุตสาหกรรมโดยรวมทั้งหมด โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากห่วงโซ่มูลค่าที่บูรณาการเข้าด้วยกันในเชิงลึก ไปสู่ระบบนิเวศน์แบบกระจัดกระจาย ในโลกที่มีการเชื่อมต่อถึงกันอย่างกว้างขวาง เทคโนโลยี Blockchain และระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงจะขจัดปัญหาความไม่แน่นอนในการทำธุรกรรม และรับรองความน่าเชื่อถือของข้อมูล ระบบนิเวศน์ที่เชื่อมต่อกันอย่างทั่วถึงจะช่วยพัฒนาสังคมเครือข่ายที่เป็นอิสระและมีลักษณะกระจัดกระจาย เราเรียกสังคมนี้ว่า Human Centric Intelligent Society และตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ของฟูจิตสึสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดันเป้าหมายดังกล่าวของสหประชาชาติ ด้วยการทำงานตามวิสัยทัศน์ของเรา

ฟูจิตสึใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลล่าสุด รวมไปถึงประสบการณ์จากการสร้างและควบคุมระบบต่างๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยเราตั้งเป้าหมายที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานแบบ Co-creation เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอล โดยเราจะมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสำเร็จให้แก่ลูกค้า

 

 

 

 

Show More

DigitalNext

Blogger ที่มีงานเขียน (Content Provider) ให้กับเว็บไซต์ชื่อดังหลายแห่งในไทย ประเภทของเนื้อหา มีทั้งทางด้านอุปกรณ์ไอที-สื่อสาร, Gadget, เครื่องเสียง, เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน, ยานยนต์, สุขภาพชายหนุ่ม, อาหาร, ช้อปปิ้ง, อสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Related Articles

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close
Close